بهار خاموش

... بهار آمد، نبود اما حیاتی

در این ویرانسرای محنت آور

بهار آمد، دریغا از نشاطی

که شمع افروزد و بگشایدش در!

                                    «شاملو»

/ 3 نظر / 6 بازدید
پروانه وحیدمنش

بهار آمده است درون خلسه اين باغ قدم نهاده چه آرام پی چه می گردد ؟ کسی چه ميداند

نيلوفر

سلامش را تو پاسخ گوی در بگشای...

نويد

سر آن ندارد امشب که برايد آفتابی تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن !