نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و نویسنده، امروز در تماسی کوتاه با خانواده از حضور خود در بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.

رهانا: نعیمه دوستدار در این تماس وضعیت سلامتی خود را خوب توصیف کرده است و بعد از آن به سرعت این تماس تلفنی از طرف بازجویان به پایان رسیده است.

این روزها آنقدر از در و دیوار نکبت می بارد که خواندن خبر تماس کوتاه یک دوست با خانواده خوشحالت می کند؛ حتی اگر این تماس از زندان اوین باشد... چه روزگار مسخره ای است

لینک
چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی