امیدوارم   

می خواهم از اول شروع کنم. دوباره با تو ولی از سر خط. شاید این بار همه چیز درست شود.

لینک
چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی