برای آخرین بار   

انگار چاره ای نیست. باید فرصت بدهم؛ به تو، به خودم، به زندگی.... شاید این بار....

لینک
یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی