انتظار

تو نيستی و بهار

به سراغ اين باغ نمی آيد

نه ماه

نه ستاره

به شب ما حتی چراغ نمی آيد

قاصدک های خوش خبر به حياط همسايه می روند

به خانه ما حتی کلاغ نمی آيد

لینک
یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی