دل در تب و تاب یوسفت می لرزد

بر چاه هبوط تو حسد می ورزد

ننگ است زلیخای دلم، می دانم

دریاب به مومن شدنش می ارزد

لینک
چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی