فردا روز دیگری است...

یعنی باید باشه... من هنوز شجاعم و توانا... شجاعِ شجاع

لینک
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی