حق با هدايت است:

     

     «در زندگی زخم هاييست که در انزوا همچون خوره 

     

      روح را می خورد و می تراشد... .» 

 

لینک
سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی