رد می شوی و بی نفست سرد می شوم

در جستجوی چشم تو شبگرد می شوم

شعرم ولی برای سرودن زیادی ام

گاهی برای قافیه ای درد می شوم

می باری و کویر مرا سبز می کنی

می سوزم از خیال تو و زرد می شوم

گاهی به جرم چیدن سیبی ز شاخه ات

از سرزمین آدمیان طرد می شوم

حوای قصه های زمین بوده ام ولی

در کوره راه عاشقیت مرد می شوم

 

لینک
چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی