مشق شب

          همه ی سرمشق هایم را خط می زنم

          رد می شوم

          از زنگ دیکته

          مشق شب

          نقطه سر خط

          با تو می آیم

          واژه به واژه

          حرف به حرف

          تا ته این خط

          از جریمه شدن نمی ترسم

          اینجا تمام چاه ها سر به راه تواند

          و هیچ سنگی صبورتر از ما نیست

 

 

لینک
پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی