قمار   

آدم شد و آبروی دنیا را برد

از پایه برید و بازی ما را برد

با حکم دلی که حاکم چشمش داد

ابلیس به نام سیب حوا را برد

لینک
سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی