ای کاش به قامتم چو پیچک باشی

گاهی به هوای قصه کودک باشی

وقتی که نگاه من شرر می پاشد

در مزرعه دلم مترسک باشی

لینک
سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی