تمام زمستان

می شود

در شال گردنی که از تو عرق کرده

گم شد

و با کثیف شدن کفش های نو

خندید

عاشق که می شوی

با یک نگاه

شب های بی مهتاب روشن می شود

و تکلیف دل بی تاب

لینک
پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی