...   

چوب را که برداشتند، مثل گربه های دزد فرار کردم! حتی نماندم که بگویم: دزد نیستم.

لینک
جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی