همه بت هایم را می شکنم
همه نخ هایم را پاره می کنم
همه اسماعیل هایم را سر می برم
از وسوسه همه سیب ها می گذرم
اگر تو باز صدایم کنی
لینک
سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی