روز ناگزير   

... ای مثل روز آمدنت روشن!

این روزها که می گذرد، هر روز

در انتظار آمدنت هستم!

لینک
سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ - بنفشه رحمانی