بهار خاموش   

... بهار آمد، نبود اما حیاتی

در این ویرانسرای محنت آور

بهار آمد، دریغا از نشاطی

که شمع افروزد و بگشایدش در!

                                    «شاملو»

لینک
سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی