دست های آلوده   

اشتیاق کدام گناه است

در فرسودگی چشم های من

که تو را می کشاند

تا سر این شاخه

به چیدن سیبی

از درخت همسایه!!!

لینک
پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی