اين لحظه ها که بهار تا پشت پرچين زندگی آمده است و  تولد شکوفه ها را برسرانگشت سبز درخت نويد می دهد از صميم قلب می گويم:

                                                                       نسترن عزيز تولدت مبارک

                                بنفشه   ۲۸/۱۲/۸۴

لینک
یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ - بنفشه رحمانی