تصميم کبری   

شب ناخوش است

بغض هزار پاییز در راه

کلوخ آرزوها زیر باران

دارا انار ندارد

و کبری تصمیمی برای گرفتن

جای دندان تو بر سیب است

لکه اش بر دامن من.

         ***

کوکب خانم زن پاکیزه ای نیست!

لینک
پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی