سيب سرخ حوا   

وقتی حوا به بهشت عادت کرد

سیب را چید... !!!

عادت کرده ام

دلم هوای چیدن سیب دارد

باید به خود باز گردم

حتی به قدر نقطه ای

برای رفتن سر خط

باید به خود باز گردم

پیش از آنکه از بهشت بیرونم کنند

لینک
جمعه ٢۳ تیر ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی