بهشت زیر پای مادران است. جهنم زیر پای زنانی که لیاقت مادر بودن ندارند

لینک
دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی