مردار   

باید بروم برای ماندن دیر است
شیری که مرا درید دیگر پیر است
از بوی تعفن خودم خسته شدم
این قصه چرا لاشخورش هم سیر است؟

 

لینک
شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی