بخشیدن تو سخت نبود. همان شب بخشیدم. همان شب که با دسته گل و هدیه آمدی... یا حتی زودتر از آن؛ بعد از ظهر، پشت تلفن، وقتی صدایت آرام شد و دیگر عصبانی نبودی... اما خودم را... یعنی می‌توانم خودم را ببخشم؟ نه! امکان ندارد... امکان ندارد

لینک
یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی