عروسک، با بزک های خیالی زن نخواهد شد

اجاق کورش از خورشید هم روشن نخواهد شد

لینک
چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی