...   

زدی بر جام قلبم، گفتمت: نوش

نشستی در بساط قصه، مدهوش

حواست هست دستت کار دادم؟

عزیز دل! تو را یادم فراموش

لینک
سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی