همه شون مثل هم اند. وقتی به تو نیاز دارن یه فرشته مهربون می شن که انگار از اوج آسمون اومده و هیچ کاری جز نجات دادن تو نداره! ولی وای اگر احساس خطر کنن... می شن یه حیوون وحشی که وقت دریدنت حتی توی چشمات نگاه نمی کنه

لینک
چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی