بازیگر قصه‌ی تو خام است هنوز

افسانه‌ی عشق، ناتمام است هنوز

آن ماده شیر وحشی جنگل و دشت

در مزرعه عشق تو رام است هنوز

 

لینک
سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩ - بنفشه رحمانی