به کودکی که....   

نازاده ی من! زمین به تو مغرور است

آهسته بخند چشم دنیا شور است

اینجا زن قصه ای تو را می خواهد

افسوس! اجاق سردش اما کور است

لینک
سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی