دلم می خواد زمینو بذارم رو کولم و بدوم. آنقدر بدوم که یا قصه ها تموم بشن یا من.

لینک
شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ - بنفشه رحمانی