تو می توانی به "بره نمایی" ادامه دهی! من از "گرگ بی دندان" بودن خسته ام! می خواهم نقشم را عوض کنم...

لینک
جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧ - بنفشه رحمانی