آنقدر ترسیده ام که شجاع شده ام!

آنقدر شجاع شده ام که می توانم عاشق شوم!

....

لینک
سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ - بنفشه رحمانی

       

چشم هایت

ادامه آسمان

دست هایت

امتداد بال فرشته...!

چشم هایم

آغاز دوزخ

دست هایم

سیب های گندیده

مراقب بال هایت باش

مبادا آلوده به دامنم...

لینک
چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦ - بنفشه رحمانی