روز مبادا!   

سه شنبه،

چرا تلخ و بی حوصله؟

سه شنبه،

چرا این همه فاصله؟

سه شنبه،

چه سنگین! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

سه شنبه

خدا کوه را آفرید!

سه شنبه. ۸ آبان ۱۳۸۶. ۸:۲۰ صبح.

«قیصر امین پور فوت کرد»

«واااای!»

پاهایم سست می شود. چیزی در قلبم می ریزد. می شکند. جلو هق هقم را نمی گیرم.

زودتر از هر روز به خانه بر می گردم. کتاب های قیصر امین پور را از کتابخانه برمی دارم. می نشینم وسط اتاق. وسط کتاب ها. شعر ها. خاطره ها.... گریه می کنم. گریه می کنم. گریه می کنم.......

سه شنبه،

چه سنگین! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!

سه شنبه

تو رفتی!

لینک
سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦ - بنفشه رحمانی