اولم رام نمودی به دل آرامی ها

آخرم سوختی از حسرت ناکامی ها

تو و نوشیدن پیمانه و خشنودی دل

من و خاک در میخانه و بدنامی ها

                        فروغی بسطامی

لینک
یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ - بنفشه رحمانی