سيب   

می خواستم سیبی بچینم

از درخت تو

نه برای خوردن

برای از تکرار ها رها شدن

اما...

سیب شدم

و تو مرا چیدی

نه برای خوردن

شاید برای رها شدن

لینک
سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٥ - بنفشه رحمانی